W celu zamieszczenia świadectwa na stronie prosimy o kontakt
pod adresem:


email: parafia@czermna.pl

Oświadczenie pielgrzyma

 

Wzór oświadczenia do pobrania w formacie pdf

 

OŚWIADCZENIE

 

„Oświadczam że jestem autorem przekazanego przeze mnie utworu oraz innych przekazanych materiałów, w tym zdjęć ( zwanych dalej łącznie ,,Utworem”.) Niniejszym udzielam Wydawcom nieodpłatnie prawa do wykorzystania Utworu w książce o tematyce związanej z Pieszą Pielgrzymką Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę ( zarówno w formie wydawnictwa drukowanego na papierze, jak również na innego rodzaju nośnikach w tym nośnikach elektronicznych, również udzielam prawa do wykorzystania na stronie www.pielgrzymka-swidnicka.pl, www.homoviator.pl oraz w Tygodniku Katolickim „ Niedziela” oraz na www.niedziela.pl

Utwór może być zwielokrotniany w dowolnej liczbie egzemplarzy. Zwielokrotnione egzemplarze Utworu mogą być wprowadzane do obrotu. Utwór może być również wykorzystany do prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych.

Oświadczam, że Utwór jest wolny od wad prawnych,
w szczególności nie narusza praw innych osób czy podmiotów. Upoważniam Wydawców do dokonywania zmian w Utworze,
w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych.

 

Akceptuję, że przekazane przeze mnie materiały nie zostaną zwrócone.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawców moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia weryfikacji wyboru materiałów do publikacji w książce oraz – w razie wybrania mojego Utworu – na umieszczenie ich w książce. Zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”

 

 

 

 

…………………                                       ……………………………………

     Data                                                         podpis ( imię i nazwisko)

 

 Wzór oświadczenia do pobrania w formacie pdf